1 میلیون نفر در انگلیس گزارش کرده اند که تجربه طولانی Covid | کوید بلند

بر اساس آمارهای اداره آمار ملی (ONS) ، حدود 1 میلیون نفر در خانه های خصوصی در انگلیس گزارش کرده اند که Covid طولانی را در چهار هفته تا 2 مه تجربه کرده اند.

از این افراد ، تخمین زده می شود که 869،000 نفر ابتدا Covid-19 داشته باشند – یا احتمال داشتند که آنها Covid-19 داشته باشند – حداقل 12 هفته قبل در حالی که 376،000 نفر اول ویروس داشته اند یا حداقل یک سال پیش به داشتن ویروس مشکوک بوده اند.

تخمین زده شد که Long Covid بر فعالیتهای روزمره 650،000 نفر تأثیر منفی بگذارد و 192،000 گزارش دهند که توانایی آنها برای انجام فعالیتهای روزانه بسیار محدود شده است.

ONS گفت ، “افزایش قابل توجهی” در تعداد افراد مبتلا به Covid طولانی گزارش شده از خود وجود دارد که حداقل برای یک سال طول کشیده است.