نگرانی های جدید در مورد خوشه های متنوع Covid هند در سراسر انگلیس یافت می شود | ویروس کرونا

گاردین یاد گرفته است ، در میان ترس روزافزون از سرعت انتشار آنها در جوامع ، خوشه هایی از انواع هندی Covid-19 در سراسر انگلیس یافت شده است ، از جمله در خانه های مراقبت.

آخرین به روزرسانی شماره پرونده های این گونه ها قرار بود روز پنجشنبه منتشر شود. اما ایمیل های درز شده توسط گاردین نشان می دهد که اعلامیه حداقل به جمعه به دلیل انتخابات محلی به تأخیر افتاده است.

این اسناد همچنین حاکی از آن است که مقامات بهداشت عمومی انگلستان آماده اند یکی از گزینه ها را به “نگرانی” تبدیل کنند.