صدیق خان برای بار دوم به عنوان شهردار لندن انتخاب شد | انتخابات 2021

پس از پیروزی که بعد از افزایش دیرهنگام حمایت از حریف محافظه کار خود ، تأکید کمتر از آنچه پیش بینی می شد ، صدیق خان برای دومین بار به عنوان شهردار لندن انتخاب شد.

همین اواخر ماه مارس ، نظرسنجی ها 25 امتیاز بیشتر از رقیب توری خود ، شان بیلی ، داشتند و 53 درصد از آرا را به او واگذار کردند. این باعث می شد که وی در دور اول شمارش ، بدون نیاز به شمارش اولویت های دوم رای دهندگان ، کاملاً پیروز شود. با این حال ، با تشدید نظرسنجی ها در هفته های اخیر ، افراد داخلی اظهار داشتند که موضوع جرم منجر به آزار خانگی شده است.